1

1

Comments Off

.

.

Comments Off

.

.

Comments Off

.

.

Comments Off

การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ก้าวสู่เวทีสากล

dailynews130509_001c
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยมีอัตราเติบโตแต่ละปีระดับตัวเลข 2 หลัก เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไปเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ประชากรเป็นผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรไทยในภาพรวมในอีก 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากประเทศไทยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนมาก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้นเกือบ 2 ล้านคนต่อปี ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในสาขาดังกล่าวไม่ถึง 10 แห่ง แต่ละปีสามารถผลิตบุคลากรสู่ตลาดไม่เกิน 150 ราย และ 50% ของนักศึกษาที่เรียนจบประกอบอาชีพอื่น

การเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตให้มากขึ้น เพื่อจัดอบรมด้านเครื่องมือแพทย์ได้เดินหน้าความร่วมมือต่อเนื่อง โดยยังคงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยการจัดอบรมด้านเครื่องมือแพทย์ โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆและนักศึกษาด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง เชื่อว่าจะตอบโจทย์อุตสาหกรรมทางการแพทย์ของไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการก้าวสู่ระดับสากล จากการเปิดเออีซี โดยตั้งเป้าใน 2 ปีแรกจะสามารถผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ได้ประมาณ 250 ราย และในอนาคตมีแผนขยายหลักสูตรอบรม พร้อมจัดสัมมนาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีโครงการผลักดันวัสดุเครื่องมือแพทย์ให้อยู่แถวหน้าของอาเซียน แต่ในมุมของผู้ประกอบการกลับมีข้ออุปสรรคที่ต้องการแก้ไขโดยด่วน เพราะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์นำเข้าปีละหลายหมื่นล้านบาท หน่วยงานของรัฐและเอกชนไม่หันหน้าเข้าหากัน ทั้งเรื่องของทุนวิจัย นโยบายที่เอื้อให้เกิดการลงทุน ทั้งการพัฒนานวัตกรรมหรือการนำเข้าโนว์ฮาวเพื่อผลิตเองภายในประเทศ แม้ตอนนี้รัฐบาลจะประกาศให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในยุทธ์ศาสตร์ที่ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เวทีสากล แต่อุปสรรคของแผนดังกล่าวอยู่ตรงที่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ออกมาเป็นแบบต่างฝ่ายต่างทำ ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ทำให้เสียงบวิจัยเชิงพื้นฐานค่อนข้างมาก นอกจากนี้ไทยยังขาดมาตรฐานรองรับในเรื่องเครื่องมือแพทย์ ISO13485

Comments Off